Breaking News
Loading...
Tuesday, 22 December 2009

तो रस्ता मला पाहून आज हसला


म्हणाला प्रेमात बिचारा फ़सला


हो ती हवा आजही तिथेच होती


नेहमी तुझे केस विसकटणारी
तो गाडयाचां गलकाही तिथे होता


रोज तुझ्या माझ्या वादंवर हसणारा


त्या वळणाने मला आवाज दिला खरा


पण आज मी मागे वळून पाहीलच नाही
रोज माझ्यावर हजार नजरा खिळत होत्या


आज कोणी माझ्याकडे पाहीलच नाही


आज किमंत कळाली तुझ्या सोबतीची मला


आज सारखं चुकल्या सारखं वाटत होत
पावले चालत होती पण वाट संपेनाच माझी


आज एक युदध हरल्या सारख वाटत होत


आज सगळ्याच्या मनात प्रश्न होता एकच


रोज दोघं असतात पण आज हा एकच
उत्तर होत जरी एकटाच असलो तरी


तुझ्या आठवणी आहेत माझ्या सोबतीला


पण खरचं कुठेतरी चद्रांचीही गरज


असतेच ना सागराच्या भरती आहोटीला...

0 comments:

Post a Comment