Breaking News
Loading...
Sunday, 10 January 2010

तू अलगद हात धरलास नि
खांद्यावर भार टाकलास
तू सावरलसं तुझ्या केसांना
पण चेहरा माझा झाकलास

तू अलगद हात धरलास
स्वप्नांचा मी राजा झालो
ह्या धगधगीच्या जिवना पासून
काही क्षण वजा झालो

तू अलगद हात धरलास
एक वेदना काळजात शिरली
मी काही बोलणार इतक्यात
शब्दाविणा कविता अवतरली

तू अलगद हात धरलास
स्पर्शात मी मिसळून गेलो
चिखलात रुतलेला मी कमळ
देव चरणांच्या जवळून गेलो

तू अलगद हात धरलास
मी झेलल्या चांदण्यांच्या गारा
तू रेषां मध्ये हरवलीस
मी रचला भविष्य सारा

तू अलगद हात धरलास
मी कल्पनेत बुडत गेलो
माझ्या वास्तवाची झालीस सावली
मी काट्यां मध्ये बागडत गेलो

तू अलगद हात धरलास
काय बोलावे तेच सुचेना
भावनांचा अख्खा गाव गिळताना
शब्दाचा एकही अंकूर फुटेना

तू अलगद हात धरलास, नि
माझ्या डोळ्यांत हरवून गेलीस
इवलसं घर कुठे बांधायच आहे
तू डोळ्यात वास्तू ठरवून गेलीस

तू अलगद हात धरलास,
नि बोटं गुंफवलीस बोटात
मनात माझीच मिरवणूक निघाली
वाजत, गाजत थाटात

तू अलगद हात धरलास, नि
मुक्यानेच मागून गेलीस
हृदयाला स्पर्श करून, का गं
परक्या सारखी वागून गेलीस

तू अलगद हात धरलास, नि
काळजाचा ठोका चुकला माझा
वर म्हणालीस, "तुला काहीच नाही कळत"
अस का वागतोस तू राजा

तू अलगद हात धरलास
मी त्या क्षणांचा होत गेलो
तू नसताना जवळी
तुझ्या स्वप्नांचा होत गेलो

तू अलगद हात धरलास
मी संथ निथळत वाहणार
तुझ्यात इतका मिसळल्यावर
माझ्याकडे कसा मी राहणार

तू अलगद हात धरलास
मी श्वास रोखून धरला
पुढचा श्वास मी
तुझ्या श्वासाने भरला

तू अलगद हात धरलास
मी रंगात भिजून गेलो
आभाळ कवेत घेऊन
मी इंद्रधनूत निजून गेलो

तू अलगद हात धरलास
देह माझा जरा थरथरला
कसा व कधी, कळलचं नाही
हर्शाचा थवा मनी उतरला

0 comments:

Post a Comment