Breaking News
Loading...
Thursday, 29 April 2010
no image

तुझं ते निरागस बोलणं, मला खूप आवडतं चारचौघांतही तुझं वेगळेपण, अगदी आपसुखच जाणवतं. तुझ्या डोळ्यांत दिसून येतो, माझ्यावरचा अतोनात विश्वास खळ...

no image

मी तुझ्यावर जेव्हा प्रेम करायचो काय माहित काय मी करायचो... तुझ्याच स्वप्नात मी जगायचो आठ्वानित तुझ्या मी मरायचो... पण आता का असे भासत नाही...

no image

पुन्हा प्रेम करणार नाही..... भेट आपली शेवट्ची असुन निरोप घेत आहे… वरुन शांत असले तरी ह्र्दयात रडत आहे… जात आहे सोडुन मला नाही अडवणार मी तुल...

Wednesday, 28 April 2010
no image

   "यशस्वी होण्यासाठी स्वतःमध्ये काही बदल करणे आवश्यक आहे." यशस्वी होण्यासाठी आत्ता पर्यंत तुम्ही स्वतःमध्ये बरेच बदल केले असती...

Tuesday, 27 April 2010
Thursday, 22 April 2010
no image

बंडोपंत : ओ म्यॅडम. म्यॅडम.. ओ म्यॅडम! जरा एस्कूज मी करता का? सुंदर तरुणी : येस्स्स? बंडोपंत : एक पर्सनलचं काम होतं खासगीत. सुंदर तरुणी ...

Tuesday, 20 April 2010
no image

खूप दिवसांनंतर आज तुझा आवाज ऐकला तो गोड आवाज ऐकुन श्वासही क्षणभर थांबला मनातील विचारांचा जमाव थोडासा पांगला तुझ्याशी बोलताना वाटलं, एकटेपण...

no image

तू असताना...... प्रत्येक संध्याकाळी...ठरलेल्या वेळी..... ठरल्याप्रमाने तुझी वाट बघताना... तू उशीर करणार...हे माहिती असताना... मी उगाच...

Monday, 19 April 2010
no image

दोघेजण चालले आहेत. त्या पैकी मुलगा कोणता आणी मुलगी कोणती हे समोरुन न बघता कसे ओळखाल? सोप्पं आहे. काही तरी चावट जोक मारायचा. लाजेल त...

no image

प्रेम करायचय ..... तुझ्या चालण्यावर, तुझ्या बोलण्यावर, तुझ्या हसण्यावर, तुझ्या अबोल ओठान्वर, जीवापाड प्रेम करायचय, तुझ्या बोलक्या डोळ्यान्...

no image

जेव्हा कधी कोणावर प्रेम करशील तुला माझी आठवण होईल तुझ्याही डोळयांत तेव्हा माझ्यासोबतच्या क्षणांची साठवण होईल आठवणी जेव्हा माझ्या तुला एकांता...

Saturday, 17 April 2010
no image

मला आवडत  ........ ते तुझ दिसंण , ते तुझ हसण .. सर्वांमधे सामाहुनी एकटच असण . समजावून सांगन आणि समजुन घेण सर्व काही समजुन ..उमजुन न घेण.. थो...

no image

माझ मलाच कळत नाही काय घडतेय जेवढे सावरतोय तेवढेच बिघडतेय , सावली माझ्या पुढयातच आहे, मी तिला पकडायला पाहतोय, पण सावलीच मला म्हणतेय तू वाकलात...

Friday, 16 April 2010
no image

  इंग्रजी लहानशा गावातले गंपूराव पहिल्यांदाच परदेश प्रवास करून अमेरिका बघून परतले . झंपूराव : काय मग , कशी वाटली अमेरिका ? गंपूराव : एकदम भा...

Thursday, 15 April 2010
पूढच्या जन्मी तरी माझी होशील ?

पूढच्या जन्मी तरी माझी होशील ? मग तू सोडून गेल्याचं दुःख नसेल, आपण कोणावर तरी प्रेम करू शकलो यातच मग मला समाधान असेल कधीतरी असा एक दिवस ये...

प्रेम इतकं अवघड का असतं

प्रेम इतकं अवघड का असतं समजायला, उमजायला, व्यक्त करायला असं नक्की काय असतं त्यात की लागते ती इतकी आवडायला चार-दोन मोकळ्या गप्पा, जूळते सूर...

Wednesday, 14 April 2010
no image

माझ्या आयुष्यात येणारी परी खरच कशी हो असेल? माझ्या इवल्याशा साम्राज्याची खरच का सम्राज्ञी ती शोभेल? नाकी डोळी रेखीव असेल की मनानेही तेवढीच...

तुझी आठवण आता येत नाही मला

तुझी आठवण आता येत नाही मला तुलाही मी आता आठवत नसेन तरीही पाऊस पडला की बाहेर बघ मी तुझीच वाट पाहत असेन पावसात तुला दिसणार नाहीत अश्रू अलगद जे...

Tuesday, 13 April 2010
no image

तू विसरु शकशिल का? ते गोड क्षण, माझं हळवं मन; तुझी अखंड बडबड, आणि माझं नि:शब्द मौन. तू कसं विसरु शकतेस? तूझं मुग्धपणे हसणं, हसताना मोहक दि...

no image

भेटशील तेंव्हा, खूप काही बोलायचे आहे.. थोडे फार भांडण आणि, खुपसे प्रेम करायचे आहे... प्रत्येक विरहक्षणाचा, तुला जाब विचारायचा आहे... तो हर...

no image

मी देईन कधी हाक तुला प्रिये सांग साद मला तु देशील ना ? खूप अडखळीची आहे वाट ही कधी काट्यांवरी पडेल टाच ही धडपडताना ह्या खडतर वाटेवर सांग हा...

Monday, 12 April 2010
तुझं आणि माझं जमणार तरी कसं?

तुला लागतो चहा, मला लागते कॉफ़ी तुला नाही आवडत मी उलटी घातलेली टोपी तुला वाटते थंडी, मला होतं गरम तू आहेस लाजाळू, मी अगदीच बेशरम तुझं आणि माझ...

आठवण माझी कधीतरी येईलच तुला.........

आठवण माझी कधीतरी येईलच तुला, तु कदाचीत रडशीलही, हात तुझे जुळवुन ठेव तु, सगळी आसवं तुझी त्यात सामावतील, जो थांबला तुझ्या हातावर, नीट बघ त्य...

मराठी विनोद......

मराठी विनोद   रेल्वेतून प्रवास करताना, श्रीपतराव मोठ्या दिलगिरीने सहप्रवाश्याला म्हणाले, "मला कमी ऐकु येतं एवढं मला ठाउक होतं परंतु ...

Saturday, 10 April 2010
no image

आठवतो आपला श्वास जसा एकमेकांत मिसळला होता भर दुपारच्या रखरखत्या ऊन्हात कसा चांदण्यांचा पाऊस कोसळला होता वाटलं नव्हतं ह्रुदय तुटलं तर इतकं ...

कुणीतरी म्हणाले....

कुणीतरी म्हणाले.... ते काही इतकं सोपं नसतं....... कविता करायला आधी प्रेमात पडावं लागतं एकदा प्रेमात पडलं की बरोबर सगळं सुचतं जातं कुणीतरी ...

no image

तू सहजच बोलून जातेस तू सहजच हसून जातेस दुसऱ्या दिवसाची प्रतीक्षा मात्र मलाच लागून राहते धडधड या हृदयाची थांबता थांबत नाही तुझ्यासाठी जगण्य...

Friday, 9 April 2010
फक्त एकदा तरी ...........

फक्त एकदा तरी तुला मनापासुन हसवायचंय, दोन क्षण का असेनात्या निखळ हास्यात, स्वतःला हरवायचंय... फक्त एकदाच मला तुझ्या डोळ्यांत, नजरेला नजर म...

no image

पाण्याचा एक थेंब.... तव्यावर पडला तर वाफ होईल अळवाच्या पाण्यावर पड्ला तर दवबिंदूसारखा चमकेल वाळूत पडला तर कुठेतरी हरवून जाईल शिंपल्यात पडल...

no image

कॉन्फरन्स रूम : जिथे सगळे बोलतात, कुणीच ऐकत नाही आणि नंतर सगळ्यांचेच मतभेद होतात. उत्कंठा : आपल्याला कधीही वाटले नव्हते असे काहीतरी आत...

Thursday, 8 April 2010
no image

* गरज ही शोधांची जननी आहे तर आळस ही सावत्र आई.. * झाडावर प्रेम करा. झाडाखाली नको.. * संवादान जग जिंकताही येत आणि सर्वस्व गमावताही… * क...

no image

दोन क्षणामधलं अंतरमी मोजत राहते तू यायचा असलास की मग सगला हिशोब पुसला जातो तू येताना दिसलास की --------------------------------------------...

no image

दूर निघून जाण्यापूर्वी एवढं तरी कर अंगणात माझ्या घेऊन ये एखादी तरी सर... तुझ्या सरीनं पुन्हा एकदा भरून जाऊदे अंगण तुझ्या पुरानं पुन्हा एकदा ...

Wednesday, 7 April 2010
no image

खूप दिवसांनी ती मला भेटली काही न विचारता अगदी मुदयावर आली तिच्या शब्दांनी तन सुन्न झाले ते ऐकून डोळे अगदी भरून आले "विसरून जा मला"...

no image

आता तुला सगळं जुनं आठवेल की नाही कुणास ठाऊक...? मला आठवतं तुझ्या गालावर पडणारी खळी... तुला मात्र तुझं हसणं आठवेल की नाही कुणास ठाऊक...? मल...

no image

नुकतीच आमची भेट झाली...! मनातील शेवटची ईछा पुर्ण झाली खुप सुदर दिसत होती ती आज वर्णन तरी करु तिच मी जे कधी मला जमलच नाही. आज नेमकी तिने ते...