Breaking News
Loading...
Friday, 4 November 2011


मुलगा जेव्हा चूक करतो तेव्हा मुलगी त्याच्यावर
ओरडते....!!!
मुलगा बोलतो "सॉरी"
... ...
... .
..
...
...
..
.
मुलगी जेव्हा चूक करते तेव्हा मुलगा तिच्यावर
ओरडतो....!!!!
मुलगी रडायला लागते
मग मुलगाच परत बोलतो "सॉरी"...!! :(
:-D
 

0 comments:

Post a Comment